Cài đặt và Định cấu hình Jenkins trên Ubuntu/Debian

toannm

Jenkins phiên bản mới 2.0 sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ CI pipeline hoạt động mượt mà hơn. Một trong nhưng ví dụ điển hình là pipeline được build dựa trên DSL. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Jenkins trên Ubuntu server.

jenkins-installation-ubuntu-server.jpg

Cài đặt và Định cấu hình Jenkins
Thực hiện các bước hướng dẫn dưới đây để cài đặt và định cấu hình Jenkins 2 trên Ubuntu server.

Lưu ý: Người dùng Centos và Redhat tham khải hướng dẫn Cài đặt Jenkins trên Centos/ Redhat.

Bước 1: Đăng nhập vào server và cập nhật server:
sudo apt-get -y update

Bước 2: Cài đặt open JDK 11:
sudo apt install openjdk-11-jdk -y

Bước 3: Thêm Jenkins Debian repository:

wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | sudo apt-key add -
sudo sh -c 'echo deb https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > /etc/apt/source

Bước 4: Cập nhật các packages:

sudo apt-get update -y

Bước 5: Cài đặt phiên bản LTS Jenkins mới nhất:

sudo apt-get install jenkins -y

Bước 6: Khởi động Jenkins service và kích hoạt khởi động trong khi bootup:

sudo systemctl start jenkins
sudo systemctl enable jenkins

Bước 7: Đến đây, người dùng có thể truy cập vào Jenkins server trên port 8080 từ localhost (máy chủ cục bộ) hoặc sử dụng địa chỉ IP như ảnh dưới đây:

1.png

Bước 8: Như trong hình trên, người dùng cần cung cấp mật khẩu quản trị (administrative password). Việc lấy mật khẩu có thể thực hiện bằng lệnh sau:

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Copy phần mật khẩu và click “continue”.

Bước 9: Tiếp theo, người dùng sẽ được hỏi để định cấu hình plugin như hình dưới đây. Chọn “Install Suggested Plugins” để cài đặt toàn bộ plugin được yêu cầu cho việc build dự án. Sau vài phút, plugin sẽ được cài đặt.

2.png

Bước 10: Khi đã hoàn thiện cài đặt, tạo một user và click “save and finish”.

3.png

Click “Start Using Jenkins” để vào Jenkins Dashboard. Đăng nhập bằng username và password đã đặt tại bước 8.

Xong! Đến đây người dùng đã sở hữu một server Jenkins 2.0 đẩy đủ chức năng. Phần tiếp theo là định cấu hình của một thiết lập phân tán (distributed setup), nơi người dùng sẽ có một active master và các slaves để build dự án.

Đối với người dùng Docker, có thể sử dụng lệnh sau để Định cấu hình Jenkins:
docker run -p 8080:8080 -p 50000:50000 --name jenkins jenkinsci/jenkins:2.0-rc-1
 

Đính kèm

  • 14.7 KB Lượt xem: 26
Top