Định danh và quản lý truy cập

ThomasDao

Một trong các vấn đề lớn khi sử dụng dịch vụ Cloud là: Định danh người sử dụng và quản lý truy cập.
Do tài nguyên trên Cloud là sử dụng chung cho tất cả mọi người nên một trong các vấn đề quan trọng với các nhà phát triển cloud và khách hàng sử dụng cloud là hiểu được vấn đề này. Ví dụ mô hình sau mô tả về danh giới biên của Doanh nghiệp khi sử dụng Cloud + hạ tầng có sẵn từ trước cũng như phát triển các ứng dụng mới.

1586655966543.png

Mô hình chia sẻ trách nhiệm:
1586656351050.png
 
Top